Declarație comună
privind domeniul IA în România

Această declarație comună reprezintă un angajament prin care actori din toate mediile societății românești (societatea civilă, mediul de afaceri, academic și guvernamental, asociații profesionale, experți din diaspora românească) își propun să acționeze pentru a coagula eforturile de susținere a domeniului inteligenței artificiale (IA) pentru România, printr-o abordare unitară, riguroasă, coerentă și transparentă. Documentul vizează inițierea unor acțiuni unitare la nivel național, cât și dezvoltarea de parteneriate la nivel european și global

Un obiectiv important îl reprezintă accelerarea dezvoltării unui sistem național IA echitabil, sustenabil și cu impact la scară globală, inclusiv prin asigurarea că dezvoltarea domeniului IA în România va fi centrat pe om și va identifica principiile și valorile etice ce promovează respectarea drepturilor și libertăților fundamentale.

Vă invităm să parcurgeți textul declarației mai jos sau să vă alăturați semnatarilor utilizând acest link: 

Cui i se adresează

 • Experților, organizațiilor și companiilor care doresc să participe responsabil și sustenabil la dezvoltarea inteligenței artificiale în România.
 • Actorilor publici cu rol decizional și cu obiective relevante tranziției digitale, inclusiv cei cu responsabilități în gestionarea riscurilor aferente dezvoltării și utilizării IA. 

Așteptări

 • Demararea unui set de inițiative comune, de tip whole of society la nivelul României prin care decidenții, consiliile și grupurile de lucru vor implementa acțiunile menționate în Declarație.
 • Declarația va continua sub forma unui document deschis, de orientare, ce va fi revizuit și adaptat la evoluția IA la nivel global și în România.

Preambul

Inteligența Artificială, știința și ingineria care studiază și creează sisteme inteligente, a devenit o forță disruptivă care revoluționează întreaga societate și economie la nivel global. Ca urmare a disponibilității tot mai crescute a puterii de calcul, a accesului la cantități masive de date și a avansului tehnologic al senzorilor, tehnicile IA creează un potențial major pentru automatizare, analiză predictivă și interacțiunea om-mașină în toate sectoarele economice.

Progresele tehnologice recente au pus IA-ul în prim-planul inovării industriale, ceea ce face IA un factor puternic al transformării digitale. În prezent, transformarea digitală și sustenabilitatea reprezintă principalele motoare al creșterii industriale. Se estimează că IA ar putea adăuga peste 2,7 trilioane euro economiei europene până în 2030, contribuind la optimizarea proceselor de producție și la creșterea productivității economice. România a contribuit în mod direct la progresele remarcabile ale domeniului tehnologic din ultimele decenii, însă în prezent țara noastră este printre ultimele state membre ale UE care nu au elaborat și adoptat o strategie și abordare națională unitară în domeniul IA – o tehnologie ce aduce impact în toate sectoarele societății și poate îmbunătăți semnificativ viața cetățenilor.

Considerăm că există o șansă majoră pentru România în a dezvolta o abordare unitară la nivel național privind inteligența artificială, valorificând resursele umane locale, specialiștii români de top din diaspora românească, cât și oportunitatea dezvoltării unui hub român pentru IA. O viziune de tip whole of society va stimula participarea actorilor din mediul privat, cel academic și din societatea civilă, contribuind la acțiunea conjugată din partea instituțiilor statului.

Contextul național și internațional

Considerăm urgentă crearea unei agende unice la nivel național pentru IA, oferind o abordare la nivel național, susținută de mediul academic, privat și guvernamental. O maximă importanță o reprezintă alinierea României cu organizații multilaterale relevante, UE, NATO, ONU, OCDE, ITU, UNESCO, ș.a., cât și implicarea activă în elaborarea pozițiilor comune ale acestora;

Țara noastră continuă să formeze specialiști  în matematică și IA. Potențialul uman al României trebuie valorificat, ceea ce poate conduce la o capitalizare semnificativă a avantajelor naționale. Trebuie susținută creșterea calității sistemului educațional și cel de formare a specialiștilor în IA; alfabetizarea digitală și în domeniul datelor trebuie să aibă loc de la vârste cât mai fragede;

Totodată, România trebuie să își califice forța de muncă și să își dezvolte potențialul de cercetare pentru a-și menține competitivitatea economică, în contextul utilizării etice a IA. Aceste eforturi pot fi susținute prin colaborarea cu specialiștii români din universități și companii globale de calibru;

Este necesară o abordare sistematică a IA și de o legislație corespunzătoare care să asigure un cadru predictibil pentru adopția tehnologiei și a investițiilor aferente, permițând o dezvoltare robustă și implicarea tuturor părților interesate;

Sunt necesare investiții într-un ecosistem comprehensiv axat pe resurse umane, date de calitate și accesibile în cercetare, infrastructură tehnologică, cât și parteneriate globale;

În ultimii ani, au apărut multiple inițiative cu scopul avansării IA în România: proiecte cu scop educativ, companii care utilizează și/sau dezvoltă sisteme și soluții IA, ONG-uri. 

Câteva exemple reprezentative:

 • Inițiativa grupului Repatriot IA în elaborarea unei prime iterații a strategiei IA. Grupul a organizat evenimente cu scopul promovării IA și a colaborării între toate părțile interesate; masa rotundă din Martie 2022 s-a bucurat de participarea Primului Ministru al României și al Secretarului General Adjunct al NATO;
 • Asociația Română pentru Inteligență Artificială (ARIA), fondată în 2011, este o asociație științifică non-profit dedicată susținerii cercetării în IA și dezvoltării cercetării și educației românești în domeniu.

Arii de colaborare

Dezvoltarea capacității naționale

 • Dezvoltarea capacității tehnologice și industriale a României în domeniul IA, sporirea proceselor de cercetare, inovare, transformare și adoptare tehnologică, precum și îmbunătățirea accesului la datele din sectorul public;
 • Adaptarea la provocările sociale și economice actuale, precum fi transformarea pieței forței de muncă, modernizarea sistemelor de educație și asigurarea unui flux continuu de formare în IA;
 • Asigurarea cadrului pentru perfecționarea și recalificarea cetățenilor, pentru creșterea nivelului de competențe IA la nivelul populației și societății românești.

Dezvoltarea capacității naționale

 • Asigurarea unui cadru juridic adecvat, axat pe creșterea competitivității naționale și bazat pe drepturi și valori fundamentale, inclusiv pe drepturile omului, democrație și statul de drept, respectând confidențialitatea și utilizarea responsabilă a datelor, cât și protecția datelor cu caracter personal;
 • Coroborarea Strategiei IA cu strategiile domeniilor conexe, precum cercetare, educație digitală, securitate cibernetică ș.a.

Dezvoltarea capacității naționale

 • Alinierea cu poziția Comisiei Europene privind Inteligența Artificială, care subliniază importanța unei abordări coordonate și unitare (Act as One) și imediate (Act Now), în care încrederea este o necesitate (MUST) și nu doar o opțiune (Nice To Have);
 • Identificarea inițiativelor internaționale in domeniul IA si participarea României la cele relevante pentru dezvoltarea domeniului IA;
 • Uilizarea IA pentru a consolida poziția României (AI Diplomacy) in organizații internaționale precum (a) NATO (inclusiv Acceleratorul NATO pentru Inovare – DIANA și Fondul NATO de Inovare), (b) OECD (inclusiv prin urmarea foii de parcurs adoptate în 2022), (c) Inițiativa celor trei mări (3SI) și alte organizații relevante.

Direcții de acțiune pe termen mediu

Asigurarea unui cadrul național privind utilizarea etică a soluțiilor de IA dezvoltate în România sau în străinătate, în conformitate cu abordarea AI Act, elaborat la nivelul Uniunii Europene;

Prioritizarea finanțării cercetării-dezvoltării-inovării, cât și a producției și implementării IA inclusiv prin proiecte de transfer tehnologic, proiecte de tip spin-off și proiecte de dezvoltare în parteneriat cu companii relevante din domeniul IA la nivel național și internațional;

Valorificarea rețelei de centre de inovare digitală (DIHs)/eDIHs la nivel național;

Cooperarea în vederea consolidării centrelor de cercetare IA, inclusiv prin parteneriate strategice între Hub-ul Român de IA și alte institute și hub-uri naționale din UE și de la nivel global;

Participarea activă la schimbul de opinii cu alte state, în ceea ce privește agendele și strategiile de cercetare în domeniul IA, inclusiv în a crea sinergii în schemele relevante de finanțare a cercetării-dezvoltării-inovării;

Oferirea de sprijin pentru modelul open science, asigurând disponibilitatea IA în sectorul public, pentru IMM-uri din sectoare non-tehnologice ș.a.;

Diseminarea celor mai bune practici în adoptarea IA în administrația publică și asigurarea accesului la date din sectorul public, inclusiv date deschise, îmbunătățirea reutilizării datelor din cercetare;

Asigurarea unui schimb de opinii cu privire la aspectele etice și legale referitoare la IA, pentru a asigura o implementare responsabilă a IA și măsurile care contribuie la încrederea soluțiilor de IA, cât și a unui schimb de opinii cu privire la impactul IA pe piața muncii și promovarea celor mai bune practici în valorificarea aspectelor pozitive și la  atenuarea celor negative;

Adoptarea de măsuri în educație și formare practică privind abilitățile necesare pentru a permite cetățenilor să beneficieze de IA, asigurând nevoile de expertiză cerute de locurile de muncă ce vor fi create în viitor, asigurând principiile de incluziune socială;

Asigurarea că oamenii rămân în centrul dezvoltării, implementării și luării deciziilor IA, concomitent cu informarea și evanghelizarea IA în scopul înțelegerii publicului general.

Priorități pe termen scurt

Comitetul Român pentru Inteligență Artificială (AIRomania)

 • Va funcționa ca o entitate umbrelă pentru inițiativele de IA din România și va avea o guvernanță dinamică și flexibilă, coordonând comitetele și comisiile menționate mai jos și va facilitând un cadru formal de discuții cu toate părțile interesate de IA în România.

Consiliul Științific și de Etică a IA

 • Consiliu alcătuit din specialiști de calibru la nivel internaționale și local;
 • Va propune și gestiona o agendă de cercetare-dezvoltare în IA, bazată pe o serie de priorități strategice în ceea ce privește cercetarea fundamentală și aplicativă, cât și în utilizarea responsabilă a IA.

Comisia Interinstituțională pentru Elaborarea Strategiei de IA

 • Comisie operaționalizată de Administrația Prezidențială a României, ce va coordona elaborarea strategiei de IA a României și a Planului de Acțiune pentru implementarea strategiei la nivel național;
 • Proiectul unei strategii naționale IA va avea la bază elemente strategice precum: viziune, obiective majore, direcții de acțiune, etica utilizării IA și riscurile aferente, instituțiile responsabile și alți actori relevanți;
 • Considerăm de maximă importanță finalizarea de către Autoritatea pentru Digitalizarea României a proiectului Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității, asigurând sprijin pentru partenerul desemnat în proiect, Universitatea Tehnică Cluj Napoca.

Hub-ul Român de IA

 • Crearea unui hub național, ca inițiativă a MCID și finanțat ca proiect strategic prin programul POCIDIF cu peste € 52 milioane;
 • Guvernanța va fi asigurată de un board alcătuit din reprezentați ai mediului academic, companii relevante din mediul privat și alte instituții relevante;
 • Va permite colaborarea între toate părțile interesate din țară și diasporă.

Prin furnizarea acestor informații, îmi exprim suportul pentru declarația deschisă privind colaborarea în domeniul IA în România. 

De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.  

Semnează

Semnatar(Required)
Acord(Required)
GDPR(Required)